كنترل ليزری و الكترونيكی ماشين آسفالت

 

Laser guided Paver

  • كنترل دقيق ضخامت آسفالت ( با كمك سنسور صوتی)

  • ايجاد شيب يكطرفه و دو طرفه

  • صرفه جوي در مصرف آسفالت

  • عدم نياز به كاربر  متخصص

  •  قابليت كار در شريط سخت و دماي بالا

   ماشين  آسفالت كنترل ليزري paver control box

جعبه كنترل

فرستنده ليزري

 ماشين  آسفالت كنترل ليزري paver cross slope

 

سنسور شيب

 ماشين  آسفالت كنترل ليزري paver sonic tracker

اولتراسونيك سنسور