كنترل ليزری بيل مكانيكی

 

Laser guided excavator

  • كنترل دقيق عمق كانال

  • حفر كانال  با شيب و راستاي دقيق

  • عدم نياز به نقشه بردار و تجهيزات مربوطه  به هنگام كار

  • امكان كار در شب

  • امكان كار در زير آب (Blind Cut)