بولدوزر با كنترل ليزری

 

Laser Guided Dozer

laser transmitter

Laser receiver

Ccontrol Box

  مزاياي استفاده از اين سيستم :
  • ايجاد  شيب هاي طرفه و دو طرفه
  • دقت بالا  ( 5 ميلي متر در 100متر)
  • عدم نياز به  راننده ماهر
  • امكان كار در شب و روز با دقت يكسان

Ccontrol Box