مشخصات فنی متر لیزری ProNivo pronivologo  

ProNivo PND56

laser disto متر ليزري  متر لیزری  فاصله یاب  ليزري
مشخصات فنی متر لیزری مدل پرو نیو

ProNivo PND58

laser disto متر ليزري  متر لیزری  فاصله یاب  ليزري