شاقول ليزری   DOT LASER

   

پرتوهای خروجی این دستگاه به صورت 5 نقطه عمود بر هم است. این دستگاه دو نقطه لیزری در سمت چپ و راست و در یک راستای تراز (محور افق) ایجاد میکند. همچنین همزمان دو نقطه دیگر یکی در قسمت فوقانی و دیگری در قسمت تحتانی و در یک راستای شاقولی (محور عمودی) ایجاد گردیده که بر دو نقطه اولی(راستای تراز محور افق) کاملا عمود است. . در نهایت یک نقطه در قسمت روبروی دستگاه وجود دارد که خط واصل بین این نقطه و دستگاه بر دو راستای قبلی(محور افق و عمودی) عمود میباشد.

دستگاه به صورت خود تراز بوده و در صورتی که بستر آن تا 5± درجه از تراز خارج باشد، دستگاه قادر به جبران این خطا است. در این دستگاه سنسوری تعبیه گردیده که چنانچه بستر دستگاه بیش از مقدار مجاز از تراز خارج باشد و دستگاه قادر به تصحیح خطا نباشد، نقاط لیزر خروجی دستگاه به صورت چشمک زن ظاهر شده و به کاربر اعلام مینماید که دستگاه تراز نیست.

این دستگاه را میتوان هم بر روی سه پایه دوربینهای عکاسی و هم بر روی سه پایه دوربینهای نقشه برداری مستقر نمود. همچنین پایه مخصوصی جهت نصب بر روی لوله و یا اتصال به دیواره های فلزی توسط مگنت (آهنربا) تعبیه شده است.

تنها دکمه موجود بر روی دستگاه، وظیفه روشن و خاموش نمودن دستگاه را بر عهده دارد. این دکمه در هنگام خاموش بودن دستگاه، کمپانساتور مگنتی را برای جلوگیری از ضربه پذیری دستگاه هنگام جابجایی، قفل مینماید.

دقت تراز خروجی این دستگاه 6 میلیمتر در 30 متر و حداکثر برد لیزر در شرایط ایده آل 30 متر است.

  تراز لیزری  لیزر نقطه ای dot laser laser level

MP5

 

مشخصات فنی 

 

تجهیزات استاندارد

تراز لیزری  لیزر نقطه ای dot laser laser level

تراز لیزری  لیزر نقطه ای dot laser laser level